Čiastka č. 89/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 04.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 01.06.2006
248/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %
249/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)
250/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidu dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov
251/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu