Oznámenie č. 250/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidu dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov

Čiastka 89/2006
Platnosť od 04.05.2006
Redakčná poznámka

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993

250

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 1988 bol v Sofii prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidu dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov.

Československá socialistická republika podpísala protokol 1. novembra 1988 a listinu o schválení uložila 17. augusta 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 14. februára 1991. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 14. februára 1991.

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.