Oznámenie č. 249/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)

Čiastka 89/2006
Platnosť od 04.05.2006
Redakčná poznámka

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993

249

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 1984 bol v Ženeve prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP).

Československá socialistická republika listinu o prístupe uložila 26. novembra 1986 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 28. januára 1988. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 28. januára 1988.

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.