Oznámenie č. 251/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 89/2006
Platnosť od 04.05.2006
Redakčná poznámka

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993

251

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 1987 bol v Montreale prijatý Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Česká a Slovenská Federatívna Republika listinu o prístupe uložila 1. októbra 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 1. januára 1989. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť 30. decembra 1990.

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.