Čiastka č. 193/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
505/2006 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu 15.09.2006
506/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach u generálneho tajomníka Rady Európy
507/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy
508/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní u generálneho tajomníka Rady Európy
509/2006 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov
510/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa