Oznámenie č. 508/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní a jeho dodatkovým protokolom nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

508

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní (oznámenie č. 549/1992 Zb. v znení oznámenia č. 312/2000 Z. z.) a jeho dodatkovým protokolom (oznámenie č. 10/1997 Z. z. a oznámenie č. 11/1997 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní

Článok 28 ods. 1

V súlade s článkom 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 Slovenská republika informuje, že nebude uplatňovať dohovor a jeho dodatkové protokoly z 15. októbra 1975 a 17. októbra 1978 vo vzťahu k tým zmluvným stranám – členským štátom Európskej únie, ktoré implementovali Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze a vydávacom konaní medzi členskými štátmi (2002/584/JHA) a ktoré uplatňujú postup na základe tohto rámcového rozhodnutia. Slovenská republika považuje uvedené rámcové rozhodnutie za jednotný právny predpis v zmysle tohto článku.

Slovenská republika bude vo vzťahu k zmluvným stranám dohovoru a jeho dodatkových protokolov, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, aj naďalej uplatňovať ustanovenia dohovoru a jeho dodatkových protokolov v rozsahu, v ktorom tieto neboli nahradené rámcovým rozhodnutím, a v prípadoch, na ktoré sa rámcové rozhodnutie nevzťahuje (vrátane prípadov, na ktoré sa vzťahujú vyhlásenia členských štátov).