Nariadenie vlády č. 352/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku

Čiastka 124/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

352

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. k) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením vlády sa ustanovujú

a) podrobnosti o požiadavkách na stavebnotechnické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadení, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom1) (ďalej len „zariadenie“),

b) podrobnosti o požiadavkách na pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach,

c) podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zariadenia,

d) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

Stavebnotechnické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia

§ 2

(1) Zariadenie sa musí riešiť tak, aby tvorilo uzatvorený celok zložený z prevádzkových miestností a vedľajších miestností, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia.

(2) Zariadenie musí mať zabezpečené denné osvetlenie, umelé osvetlenie, vykurovanie a vetranie podľa osobitného predpisu.2) Priestory zariadenia, v ktorých sa manipuluje s látkami s intenzívnym zápachom alebo s látkami so škodlivým účinkom, musia sa riešiť tak, aby sa zabezpečilo aj účinné nútené vetranie.

(3) Zariadenie musí mať prívod pitnej vody a teplej vody.

(4) V zariadení sa musia vytvárať podmienky

a) na oddelené skladovanie čistej bielizne a použitej bielizne,

b) na oddelené uloženie pomôcok na upratovanie,

c) na odloženie odevov zákazníkov,

d) na čakanie na obsluhu,

e) na oddelené uloženie civilného odevu a pracovného odevu zamestnancov.

(5) V zariadení musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody, v masážnych salónoch aj sprchy.

(6) V zariadení musí byť záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, prístupný z predsienky alebo z chodby.

(7) Podlahy musia byť ľahko umývateľné, hladké a bez škár. V prevádzkových miestnostiach nesmú byť koberce. Steny v miestach, v ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch.

(8) Zariaďovacie predmety musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.

(9) Zariadenie musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy.

§ 3

(1) Deliace konštrukcie a zásteny solária sa musia riešiť tak, aby zamedzili prenikaniu ultrafialového žiarenia z kabín.

(2) Povrchy stropu, stien a podlahy solária musia byť matné.

(3) Opaľovacie zariadenie musí byť umiestnené v samostatnej kabíne, ktorá umožní dostatočnú voľnosť pohybu pri prevádzke a údržbe.

§ 4

(1) Sauna určená pre verejnosť sa musí členiť na samostatnú čakáreň, šatňu, potiareň, ochladzovňu, odpočiváreň, záchody a pomocné priestory.

(2) Sauna určená pre určenú skupinu osôb sa musí členiť najmenej na potiareň, umyváreň a odpočiváreň. Umyváreň možno využívať aj ako ochladzovňu.

(3) Sauna musí mať prístroj na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu a výtok vody.

(4) Saunová pec vykurovaná drevom, plynom alebo olejom musí mať zabezpečený odvod spalín mimo priestoru sauny a musí byť chránená pred náhodným dotykom osôb.

(5) Priestor na obuv zákazníkov v šatni musí byť oddelený od ostatných priestorov. Počet miest v šatni musí byť najmenej dvojnásobne vyšší ako počet miest v potiarni.

(6) Sprchy sa musia umiestniť medzi šatňu a potiareň. Na štyri miesta v potiarni musí pripadnúť najmenej jedna sprcha.

(7) Každý zákazník musí mať k dispozícii najmenej 2 m3 priestoru potiarne. Potiareň sa musí vybaviť najmenej dvoma stupňami potných plošín s výškou 0,4 m, pričom najvyšší stupeň musí byť umiestnený najmenej 1,2 m od stropu. Výška potiarne musí byť najmenej 2,1 m. Vnútorné obloženie a vybavenie potiarne musí byť z neimpregnovaného dreva bez nekrytých kovových častí.

(8) Podlaha potiarne musí mať protišmykovú úpravu so spádom ku dverám a k podlahovému vpustu umiestnenému mimo priestoru potiarne.

(9) Dvere potiarne sa musia otvárať smerom von z potiarne. Na dverách potiarne musí byť okno.

(10) Potiareň musí umožniť účinnú výmenu vzduchu. Osvetlenie potiarne musí byť tlmené, potiareň musí mať núdzové osvetlenie.

(11) Ochladzovňa sauny sa môže riešiť ako vnútorná ochladzovňa alebo vonkajšia ochladzovňa, alebo ako obe ochladzovne súčasne.

(12) Vnútorná ochladzovňa musí mať ochladzovací bazén s plochou najmenej 4 m2, hĺbkou 1,3 m a teplotou vody najviac 15 oC. Počas používania sauny voda v ochladzovacom bazéne musí trvale pritekať napúšťacími otvormi na dne a odtekať prepadom na úrovni hladiny. Dno ochladzovacieho bazénu musí mať spád k výpustnému otvoru. Vstup do ochladzovacieho bazénu sa musí zabezpečiť schodmi so zábradlím. Podlahy v okolí ochladzovacieho bazénu musia mať spád smerom od bazénu k podlahovému vpustu.

(13) Sprchy na ochladzovanie musia umožniť postupné ochladzovanie tela od dolných končatín až po vrchnú časť tela.

(14) Vonkajšia ochladzovňa sa musí riešiť ako čiastočne krytý priestor na ochladzovanie tela vodou, snehom alebo vzduchom.

(15) V odpočivárni musí pripadnúť najmenej 2 m2 na jedno miesto v potiarni. Odpočiváreň sa musí vybaviť ležadlami alebo kreslami v počte, ktorý zodpovedá počtu miest v potiarni.

(16) V saune musia byť najmenej dve záchodové kabíny, pričom jedna musí byť prístupná vo vstupnej časti sauny a jedna počas saunovania. Pri záchodovej kabíne musí byť umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.

§ 5

Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky

(1) Pred výkonom, pri ktorom sa porušuje celistvosť pokožky, na mieste zákroku sa musí pokožka očistiť a dezinfikovať.

(2) Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka alebo pri krvácaní zamestnanca v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

(3) V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie sa musia po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistiť, umyť horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušiť. Pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, musia sa aj dezinfikovať a sterilizovať. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, možno používať len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky. Po ich použití sa musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti.

(4) Plochy, pracovné nástroje a pomôcky, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, pred čistením sa musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom mikrobicídneho účinku.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na masážne salóny, sauny a soláriá.

(6) Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov sa musí vykonávať bioindikátormi

a) po inštalácii prístroja,

b) po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz ročne,

c) pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti,

d) po každej oprave prístroja.

(7) Ak sa v zariadení používajú špeciálne prístroje alebo metódy, zákazník musí byť upozornený na možné kontraindikácie a zdravotné riziká a oboznámený so spôsobom ochrany zdravia.

(8) Zamestnancom sa musia poskytovať osobné ochranné a pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovný odev a pracovná obuv. Každý zamestnanec musí mať k dispozícii aj uterák a mydlo.

Prevádzka zariadenia

§ 6

(1) Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia vykonávať denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.

(2) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať po každom zákazníkovi.

(3) Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, musí sa odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať. Použité pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie sa musia zhromažďovať v pevných, uzatvárateľných a nepriepustných obaloch.

(4) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky.

(5) V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka sa musí použiť čistá bielizeň.

(6) S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne a použitej bielizne.

(7) Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo v obaloch na jednorazové použitie. Ak nie je použitá bielizeň odnášaná na pranie denne, po použití sa musí vysušiť na určenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v sušiacom zariadení.

(8) Ak pranie použitej bielizne vykonáva prevádzkovateľ zariadenia, musí používať vyvárku a vypratú bielizeň vyžehliť. Vyvárku bielizne možno nahradiť praním pri nižších teplotách s použitím pracieho prostriedku s dezinfekčným účinkom.

(9) Čistú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.

§ 7

(1) Po uplynutí výrobcom stanoveného počtu prevádzkových hodín sa v soláriu musí zabezpečiť výmena ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja za nové zdroje s rovnakým typom a výkonom.

(2) Limity ultrafialového žiarenia sú uvedené v prílohe.

(3) Prevádzková dokumentácia solária musí obsahovať

a) prevádzkový poriadok (§ 9),

b) záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja,

c) návod na použitie opaľovacieho prístroja.

(4) Záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja musí obsahovať dátum a čas každého použitia opaľovacieho prístroja a priebežný súčet hodín čistého času svietenia žiaričov.

(5) Návod na použitie opaľovacieho prístroja musí obsahovať

a) čas počiatočného ožiarenia pre neopálenú pokožku a osobitne citlivú pokožku,

b) odporúčaný čas ožiarenia podľa typu pokožky a typu žiariča,

c) odporúčané intervaly medzi jednotlivými sériami ožarovania,

d) odporúčané ochranné pomôcky pre obsluhu solária a pomôcky na ochranu očí ožarovanej osoby.

§ 8

Voda z ochladzovacieho bazénu sauny sa musí vypúšťať denne, steny a dno bazéna sa musia mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať a opláchnuť čistou vodou. Ak sa na ochladenie tela používa bazén s recirkuláciou, voda v bazéne sa musí vymieňať najmenej raz za mesiac. Kontrola kvality vody sa musí vykonávať raz za šesť mesiacov v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody podľa osobitného predpisu.3) V bazénoch s recirkuláciou vody sa musia denne sledovať a evidovať pH a koncentrácia voľného chlóru.

§ 9

Prevádzkový poriadok

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia zákazníkov a zamestnancov zariadenia,

d) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,

e) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov,

f) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,

g) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,

h) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

(2) Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste.


§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 352/2006 Z. z.

LIMITY ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.