Nariadenie vlády č. 350/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Čiastka 124/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

350

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. q) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením,

b) podrobnosti o požiadavkách na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania,

c) najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity v stavebných výrobkoch a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode,

d) postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov (ďalej len „stavby s pobytovými priestormi“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) rádionuklidom druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, rovnaký počet neutrónov, rovnaký energetický stav a ktoré podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave atómových jadier,

b) prírodným rádionuklidom rádionuklid, ktorý vznikol alebo vzniká v prírode samovoľne bez zásahu človeka,

c) vnútorným ožiarením ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele,

d) vonkajším ožiarením ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela,

e) odvodenou zásahovou úrovňou hodnota priamo merateľnej veličiny odvodenej zo zásahovej úrovne,1) po ktorej prekročení by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia.

Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi

§ 3

(1) Odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi je hmotnostná aktivita 226Ra v stavebnom výrobku 120 Bq.kg-1.

(2) Najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Odvodená zásahová úroveň pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je index hmotnostnej aktivity rovný 2.

(4) Pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je najvyššia prípustná hodnota indexu hmotnostnej aktivity rovná 6.

(5) Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Za systematické meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje meranie hmotnostných aktivít 226Ra, 232Th a 40K s frekvenciou uvedenou v prílohe č. 1; toto možno preukázať aj meraním vstupných surovín.

(7) Evidencia výsledkov merania obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa zaznamenáva do záznamu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Za systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sa považuje hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov podľa prílohy č. 4.

(2) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Minimálne kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 6.

(4) Odvodené zásahové úrovne na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Najvyššie prípustné hodnoty objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi

(1) Odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby2) pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu

a) 10 kBq.m-3 v dobre priepustných základových pôdach,

b) 20 kBq.m-3 v stredne priepustných základových pôdach,

c) 30 kBq.m-3 v slabo priepustných základových pôdach.

(2) Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie sú uvedené v prílohe č. 7.

(3) Odvodená zásahová úroveň na obmedzenie ožiarenia v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu 400 Bq.m-3 v priemere za rok. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4. Objemová aktivita radónu sa stanovuje dlhodobým meraním v trvaní najmenej troch mesiacov za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v stavbe s pobytovým priestorom.

(4) Pri projektovaní nových stavieb s pobytovými priestormi a pri projektovaní rekonštrukcie stavieb s pobytovými priestormi je odvodenou zásahovou úrovňou na obmedzenie ožiarenia v stavbách hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m-3 v priemere za rok.1)

(5) Účinnosť protiradónových opatrení pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej siedmich dní za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4.

(6) Odvodená zásahová úroveň na obmedzenie vonkajšieho ožiarenia osôb žiarením gama zo stavebných výrobkov v stavbách s pobytovými priestormi je príkon priestorového dávkového ekvivalentu 0.5 mSv.h-1, ktorý sa stanovuje meraním vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od stien. Odvodená zásahová úroveň sa porovnáva s najvyššou nameranou hodnotou príkonu dávkového ekvivalentu.

(7) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových plôch stavebného pozemku je uvedený v prílohe č. 8.

§ 6

Prechodné ustanovenie

Odvodená zásahová úroveň na obmedzenie ožiarenia v stavbách s pobytovými priestormi, ktoré boli naprojektované pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, je objemová aktivita radónu 400 Bq.m-3 v priemere za rok.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY INDEXU HMOTNOSTNEJ AKTIVITY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH A FREKVENCIA MERANÍ OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH

Stavebný výrobok Index
hmotnostnej aktivity
Frekvencia meraní
Stavebné výrobky určené na výstavbu múrov, podláh
a stropov, ako sú:
- tehly a iné výrobky z hliny,
- betón a prefabrikované stavebné dielce z betónu,
- stavebné výrobky z pórobetónu a škvarobetónu,
- prírodný kameň na murovanie,
- cementy a iné spojivá.
Vláknocementové a sadrokartónové dosky.
1 Raz za rok
Stavebné výrobky určené na obklady múrov, podláh
a stropov do hrúbky 3 cm, ako sú:
- keramické a betónové obkladačky a dlaždice,
- obkladačky a dlažby z prírodného kameňa,
- malty a suché maltové zmesi.
Schodiskové prvky.
Piesok, štrk, kamenivo, popolčeky, škvara, troska,
hlušina a kaly na stavebné účely, ak nie sú použité na
výstavbu múrov, podláh a stropov.
2 Raz za dva roky

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

SPÔSOB STANOVENIA INDEXU HMOTNOSTNEJ AKTIVITY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH

Index hmotnostnej aktivity je bezrozmerná veličina určená vzťahom:

Vzorec 02-1

kde aRa, aTh, aK sú namerané hmotnostné aktivity 226Ra, 232Th a 40K v stavebnom výrobku. Ak je obsah niektorého rádionuklidu menší ako najmenšia detegovateľná hmotnostná aktivita, tak sa pri výpočte indexu hmotnostnej aktivity použije pre takýto rádionuklid hodnota najmenšej detegovateľnej aktivity.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

VZOR

ZÁZNAM O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIKOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH

Vzor 03

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ VODE, ODVODENÉ ZÁSAHOVÉ ÚROVNE A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY OBJEMOVÝCH AKTIVÍT PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ VODE

Tabuľka č. 1

Hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode

Dodávaná voda Frekvencia
meraní
Rozsah meraní
Pramenitá voda, pramenitá voda „vhodná na prípravu stravy na výživu dojčiat", prírodná minerálna voda, balená pitná voda, voda dodávaná do verejných vodovodov Jedenkrát za rok a) celková objemová aktivita alfa
b) celková objemová aktivita beta
c) objemová aktivita 222Rn pri vode z podzemného zdroja dodávanej do verejných vodovodov
d) objemová aktivita 226Ra, ak celková objemová aktivita alfa presiahne odvodenú zásahovú úroveň
e) obsah uránu, ak celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku od 226Ra presiahne odvodenú zásahovú úroveň
f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku 226Ra a uránu presiahne odvodenú zásahovú úroveň
g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová aktivita beta presiahne odvodenú zásahovú úroveň
h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita beta po odčítaní príspevku 40K presiahne odvodenú zásahovú úroveň

Tabuľka č. 2

Odvodené zásahové úrovne

Druh dodávanej vody Celková objemová
aktivita alfa [Bq.1-1]
Celková objemová
aktivita beta [Bq.1-1]
Objemová aktivita
222Rn [Bq.1-1]
Pramenitá voda „vhodná na
prípravu stravy na výživu
dojčiat"
0,1 0,2 20
Prírodná minerálna voda 1,0 2,0 100
Pramenitá voda, balená pitná
voda, voda dodávaná do
verejných vodovodov
0,2 0,5 50

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode

Rádionuklid Pramenitá voda
„vhodná na prípravu
stravy na výživu dojčiat"
[Bq.l-1]
Prírodná minerálna voda
[Bq.l-1]
Pramenitá voda,
balená pitná voda,
voda dodávaná
do verejných vodovodov
[Bq.l-1]
210Pb 0,1 0,8 0,3
210Po 0,1 0,5 0,2
222Rn - 600 300
223Ra
224Ra
226Ra
228Ra
0,2
0,3
0,2
0,1
5,0
7,5
1,9
0,7
1,5
2,3
0,6
0,3
234U
235U
238U
1,8
1,9
2,0
12,1
12,6
13,2
3,9
4,1
4,3

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ VODE

Príloha 05

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE METÓDY STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV

1. VODA

Stanovovaný ukazovateľ Citlivosť (vyjadrená ako najmenšia
detegovateľná objemová aktivita alebo naj-
menšia stanoviteľná hmotnostná
koncentrácia na hladine významnosti 99 %)
Presnosť**
Celková objemová aktivita alfa 0,04 Bq.l-1 30%
Celková objemová aktivita beta 0,15 Bq.l-1 20%
Objemová aktivita 222Rn 5,0 Bq.l-1 10%
Objemová aktivita ostatných rádionuklidov 10 %* 15 %
Hmotnostná koncentrácia draslíka 1 mg.l-1 15%
Hmotnostná koncentrácia uránu 0,002 mg.l-1 15%

2. STAVEBNÉ VÝROBKY

Stanovovaný ukazovateľ Citlivosť (vyjadrená ako najmenšia
detegovateľná hmotnostná aktivita
na hladine významnosti 99 %)
Presnosť**
Hmotnostná aktivita 226Ra 30 Bq.kg-1 15 %
Hmotnostná aktivita 40K 100 Bq.kg-1 15 %
Hmotnostná aktivita 232Th 30 Bq.kg-1 15 %

* Z najvyššej prípustnej hodnoty podľa prílohy č. 4.

** Presnosť sa vyjadruje pre celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity a hmotnostné koncentrácie rovné alebo prekračujúce odvodenú zásahovú úroveň ako kombinovaná štandardná neistota merania.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

POSTUP STANOVENIA OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔVODNOM VZDUCHU A PRIEPUSTNOSTI ZÁKLADOVÝCH PÔD STAVEBNÉHO POZEMKU A ICH HODNOTENIE

(1) Základnou metódou na hodnotenie rizika prenikania radónu zo základových pôd stavebného pozemku je stanovenie objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu odobratom z hĺbky 0,8 m. Podmienkou na použitie metódy je, aby najmenšia detegovateľná objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu bola lepšia ako 1 kBq.m-3. Neodporúča sa vykonávať merania v extrémnych meteorologických podmienkach, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť vlhkosť a priepustnosť základových pôd.

(2) Pri hodnotení stavebných pozemkov so známym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje na budúcej zastavanej ploche a v jej najbližšom okolí v základnej sieti 10 m 10 m alebo hustejšej sieti. Súbor meraní má byť najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z rôznych miest budúcej zastavanej plochy. Ak je budúca zastavaná plocha väčšia ako 6 000 m2 a budúcou stavbou nie je bytová budova, základná sieť môže byť 20 m 20 m.

(3) Pri hodnotení stavebných pozemkov s neznámym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje zo súboru najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu rovnomerne rozdelených po ploche pozemku. Za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 25 odberových miest na 10 000 m2.

(4) Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil [0,75–kvantil3] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m-3. V prípade evidentnej nehomogenity v horizontálnej distribúcii sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu vypočíta samostatne pre každú časť pozemku, v ktorej sa horizontálna distribúcia objemovej aktivity radónu môže považovať za homogénnu. Za dostatočný súbor meraní sa považuje najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu v každej takejto časti pozemku.

(5) Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje podľa tabuľky zdokumentovaním vertikálneho profilu pôdy a podielu jemných častíc4) v zeminách a rozložených horninách v jednotlivých vrstvách profilu najmenej na troch miestach pozemku, pričom za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 5 stanovení na 10 000 m2 plochy. Ako doplňujúci parameter sa môže použiť priame meranie plynopriepustnosti.5),6)

(6) Na hodnotenie radónového rizika sa použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku.

(7) Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších veličín a parametrov, najmä stanovením hmotnostnej aktivity 226Ra a 232Th v horninách, koeficientu emanácie alebo hmotnostnej a plošnej rýchlosti emisie radónu.

(8) Stavebný pozemok s homogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a homogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa charakterizuje jednou výslednou hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových pôd.

(9) Pri pozemkoch s nehomogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa bodu 4 alebo s nehomogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa stanovia oblasti, kde je prekročená odvodená zásahová úroveň na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby.

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa podielu jemných častíc f

Kategória priepustnosti Podiel jemných častíc Trieda podľa slovenskej technickej normy3)
slabá f > 65 % F5, F6, F7, F8
stredná 15% < f < 65% F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5
dobrá f < 15 % S1, S2, S3, Gl, G2, G3

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 350/2006 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU A PRIEPUSTNOSTI ZÁKLADOVÝCH PÔD STAVEBNÉHO POZEMKU

Príloha 08

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť A bod 49 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

2) STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia.

3) STN 01 0104 Teória pravdepodobnosti a aplikovaná štatistika. Termíny, definície a označenia.

4) STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi.

5) STN 73 6532 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie.

6) STN 72 1020 Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín.