Čiastka č. 265/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 17.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
682/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 01.01.2003
683/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
684/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003
685/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení