Oznámenie č. 684/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

684

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

výnos z 10. decembra 2002 č. M/4825/2002, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 40/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.