Vyhláška č. 682/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002 do31.08.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2004
Zrušený 463/2004 Z. z.

682

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2002

o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 6a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Klasifikácia jatočného hovädzieho dobytka a jatočných oviec a zatrieďovanie jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka a jatočných oviec do tried kvality sa vykonáva vo všetkých bitúnkoch okrem bitúnkov, ktoré porážajú ovce z vlastného výkrmu, a okrem jatočných tiel oviec, ktoré sa nedodávajú do obchodnej siete.

(2) Jatočné telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií:

a) teľatá T jatočné telo zvieraťa bez ohľadu na pohlavie staršie ako dva týždne s hmotnosťou zvieraťa pred zabitím do 150 kg a s vlastnosťami a charakteristikami teľacieho mäsa, predovšetkým s bledoružovou farbou svaloviny; zvieratá musia byť kŕmené mliekom alebo mliečnymi kŕmnymi zmesami,
b) mladý dobytok M jatočné telo ostatných zvierat bez ohľadu na pohlavie s hmotnosťou pred zabitím vyššou ako 150 kg a vo veku do 12 mesiacov vrátane,
c) mladé býky A jatočné telo mladých nekastro-vaných zvierat samčieho pohlavia do veku 24 mesiacov vrátane,
d) býky B jatočné telo iných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku nad 24 mesiacov,
e) voly C jatočné telo kastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy D jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice E jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa ešte neotelili.

(3) Jatočné telo

a) mladého dobytka, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovičky alebo štyri jatočné štvrte, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly bez mieškového loja, ak ide o samice bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým a prvým chvostovým stavcom a bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,

b) teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny a bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.

(4) Jatočné telá oviec sa zatrieďujú do týchto kategórií:

a) jatočné jahňatá s hmotnosťou do 7 kg A jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou do 7 kg vrátane,
b) jatočné jahňatá s hmotnosťou od 7,1 kg do 10 kg B jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou od 7,1 kg do 10 kg vrátane,
c) jatočné jahňatá s hmotnosťou od 10,1 kg do 13 kg C jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou od 10,1 kg do 13 kg vrátane,
d) ovce do 12 mesiacov L mliečne jahňatá, jahňatá z výkrmu, jarky a barančeky,
e) ovce nad 12 mesiacov S jarky, barančeky, bahnice, barany a škopy.

(5) Jatočné telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov a pri bahniciach bez vemena. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočného tela oviec.

(6) Hmotnosť jatočného tela je hmotnosť jatočne upraveného tela hovädzieho dobytka a oviec zistená vážením v teplom stave po zabití, opracovaní a vykonaní veterinárnej prehliadky najneskôr do 60 minút od vykrvovacieho vpichu. Hmotnosť sa zaokrúhľuje na celé kilogramy, ak ide o hovädzí dobytok, a na 0,5 kg, ak ide o ovce; pri vážení elektronickými váhami sa hmotnosť uvádza v desatinách kilogramu.

(7) Prepočítaná porážková hmotnosť je hmotnosť jatočne upraveného tela hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití, vynásobená príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 4.

(8) Klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka a jatočných tiel oviec určených na nutnú porážku sa nevykonáva.

§ 2

(1) Jatočný hovädzí dobytok1) a jatočné ovce2) sa pri prevzatí na bitúnok označujú tak, aby bola známa ich identita až do ukončenia porážky, veterinárnej prehliadky, klasifikácie a zatriedenia do triedy kvality.

(2) Sprievodným dokladom každého kusa jatočného hovädzieho dobytka určeného na porážku je pas.1) V dokladoch o prevzatí dodávky jatočného hovädzieho dobytka sa uvádzajú údaje o spôsobe ustajnenia a čase nakládky na farme ako podklad na manipuláciu s nimi v bitúnku pred zabitím z dôvodu obmedzenia výskytu tmavého mäsa (DFD).

(3) Trieda kvality je výsledná trieda hodnotenia upraveného jatočného tela hovädzieho dobytka získaná kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.

(4) Pri jatočných ovciach s hmotnosťou do 13 kg vrátane je výsledná trieda kvality získaná kombináciou hmotnosti jatočného tela, farby mäsa a pretučnenosti. Trieda kvality pri ovciach s hmotnosťou nad 13 kg je výsledná trieda upraveného jatočného tela oviec získaná kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.

(5) Mäsitosť je vývin svalového tkaniva, najmä pleca, chrbta a stehna, v pomere k ostatným častiam jatočného tela.

(6) Pretučnenosť je vývin tukového tkaniva, tukové pokrytie a množstvo depotného tuku.

(7) Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa dodávajú na bitúnok čisté a pred dodaním na bitúnok sa 12 hodín nekŕmia.

§ 3

(1) Jatočný hovädzí dobytok sa po zabití zatrieďuje do príslušnej kategórie jatočného tela dobytka, pričom sa zohľadňujú údaje uvedené v sprievodných dokladoch.

(2) Zatriedenie jatočných tiel hovädzieho dobytka a jatočných tiel oviec do jednotlivých tried mäsitosti a tried pretučnenosti sa vykonáva vizuálne po konečnej úprave jatočného tela a veterinárnej prehliadke pri vážení.

(3) Jatočné polovičky alebo štvrte toho istého tela hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do tried mäsitosti a tried pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 1.

(4) Zatriedenie jatočného tela hovädzieho dobytka do triedy kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie jatočného tela hovädzieho dobytka, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

(5) Jatočné telá oviec do 13 kg vrátane sa zatrieďujú do tried kvality posúdením hmotnosti jatočného tela, pretučnenosti a farby mäsa podľa znakov uvedených v prílohe č. 2.

(6) Jatočné telá oviec s hmotnosťou nad 13 kg sa zatrieďujú do jednotlivých kategórií podľa veku zvierat a triedy kvality posúdením triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 3.

(7) Zatriedenie jatočného tela ovce sa vykonáva pri ovciach s hmotnosťou jatočného tela do 13 kg vrátane kombináciou kategórie, hmotnosti jatočného tela a triedy kvality, farby mäsa určenej subjektívne podľa štandardnej farebnej stupnice na boku na priamom brušnom svale (musculus rectus abdominis) a triedy pretučnenosti.

(8) Zatriedenie jatočného tela ovce s hmotnosťou nad 13 kg do triedy kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie jatočného tela ovce, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

§ 4

(1) Označenie triedy kvality na jatočne upravenom tele hovädzieho dobytka a jatočnom tele oviec vykonáva klasifikátor ihneď po klasifikácii a zatriedení zdravotne vyhovujúcou, nezmývateľnou, nerozmazateľnou farbou alebo iným spôsobom schváleným orgánom veterinárnej a potravinovej správy.

(2) Označenie jatočného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch predných nožinách (pri rozdelení jatočného tela na štyri štvrte aj na zadných nožinách) alebo na povrchu obidvoch pliec a stehien tak, že najprv sa označí písmenom kategórie jatočného hovädzieho dobytka a ďalej písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorá obsahuje identifikačné číslo klasifikátora. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm a majú byť ľahko čitateľné a nerozmazateľné.

(3) Označenie jatočného tela oviec sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 15 mm a majú byť ľahko čitateľné a nerozmazateľné.

§ 5

(1) O vykonanej klasifikácii jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka a oviec v bitúnku vyhotoví klasifikátor protokol o klasifikácii podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 4 až 6.

(2) Protokol o klasifikácii sa vystavuje pre celú skupinu dodaného jatočného hovädzieho dobytka a jatočných oviec od jedného dodávateľa za každý deň.

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii uchováva klasifikátor najmenej šesť mesiacov od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii zašle klasifikátor do centrálnej evidencie a tretie vyhotovenie zašle bitúnku, v ktorom sa vykonala klasifikácia.

§ 6

(1) Klasifikátor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a jatočných tiel oviec a na ich zatrieďovanie do tried kvality.

(2) Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátorov predkladá žiadateľ na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 7 a 8. Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Na účely overovania odbornej pripravenosti zriaďuje ministerstvo skúšobnú komisiu.

(3) Ministerstvo do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky oznámi uchádzačovi dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov. Odborná príprava klasifikátorov sa skladá z teoretickej časti a z praktického výcviku.

§ 7

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dostane absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie klasifikácie jatočného hovädzieho dobytka a jatočných oviec s prideleným identifikačným číslom. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohách č. 9 a 10.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY

Tabuľka 1

Triedy mäsitosti - profily jatočného tela hovädzieho dobytka a vývin hlavných mäsitých častí

Trieda mäsitosti Popis Dopĺňajúce znaky
S všetky profily sú extrémne vyklenuté (konvexné), výborne vyvinutá svalovina stehno: veľmi výrazne zaguľatené, svaly od seba výrazne oddelené vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou sponou, spodný šál silne vyklenutý
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté, zaguľatené
E všetky profily sú vyklenuté až silne vyklenuté, výborne vyvinutá svalovina stehno: silne dorzálne a laterálne vyklenuté vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou sponou, spodný šál silne vyklenutý
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté
U takmer vyklenuté profily, veľmi dobre vyvinutá svalovina stehno: dorzálne a laterálne vyklenuté vrchný šál vyklenutý nad panvovou sponou, spodný šál vyklenutý
chrbát: široký a dobre vyklenutý až k plecu
plece: vyklenuté
R takmer zarovnané profily, dobre vyvinutá svalovina stehno: dobre vyvinuté vrchný a spodný šál sú slabo vyklenuté
chrbát: ešte dostatočne vyklenutý, pri pleci menej široký
plece: dobre vyvinuté
O zarovnané až mierne prehĺbené (konkávne) profily, priemerne vyvinutá svalovina stehno: stredne vyvinuté spodný šál zarovnaný, hrboly sedacích a bedrových kostí a tŕne bedrových a hrudných stavcov vystupujú
chrbát: stredne vyvinutý
plece: stredne vyvinuté až ploché
P všetky profily prehĺbené až silne prehĺbené, slabo vyvinutá svalovina stehno: slabo vyvinuté hrboly sedacích a bedrových kostí výrazne vystupujú rovnako ako tŕne stavcov
chrbát: slabo vyvinutý a úzky, s viditeľnými kosťami
plece: slabo vyvinuté, ploché, s viditeľným kostným podkladom

Tabuľka 2

Triedy pretučnenosti - vrstva loja na povrchu jatočného tela hovädzieho dobytka a v hrudnej dutine

Trieda pretučnenosti Popis Dopĺňajúce znaky
1 žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného loja hrudná dutina bez tukového pokrytia
2 slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer na všetkých častiach tela dobre viditeľná medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je zreteľne viditeľná
3 stredne vyvinutá vrstva podkožného loja, svalovina je takmer všade pokrytá lojom okrem stehna a pleca, hrudná dutina je slabo pokrytá lojom medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je ešte viditeľná
4 silná vrstva podkožného loja, svalovina čiastočne na stehne a pleci ešte viditeľná, v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je pokrytá lojom najmä vo ventrálnej časti, na povrchu stehna sú zreteľné pruhy loja
5 veľmi silná vrstva podkožného loja, celý povrch tela je pokrytý súvislou vrstvou loja, v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja a stehno je takmer celé pokryté lojom medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je silne pokrytá lojom, presvitá len nepatrne pri chrbtici

Príloha č. 2 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY

Tabuľka 1

Triedy kvality a ich znaky - hmotnostné kategórie jatočných oviec a kvalitatívne triedy

Kategória A B C
Hmotnosť do 7 kg vrátane od 7,1 kg do 10 kg vrátane od 10,1 kg do 13 kg vrátane
Trieda kvality 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Farba mäsa bledoružová iná farba mäsa, iná trieda pretučnenosti bledoružová iná farba mäsa, iná trieda pretučnenosti bledoružová iná farba mäsa, iná trieda pretučnenosti
Trieda pretučnenosti (2) alebo (3) (2) alebo (3) (2) alebo (3)

Tabuľka 2

Trieda pretučnenosti - množstvo tuku na vonkajšej časti jatočného tela oviec a v hrudnej dutine

Trieda pretučnenosti Popis
1 takmer žiadny tuk alebo veľmi malá vrstva tuku
2 malá vrstva tuku pokrýva jatočný trup, svalovina je viditeľná takmer všade
3 jatočné telo je takmer celé obalené tukom, malá vrstva tuku sa nachádza aj v hrudnej dutine
4 jatočné telo je pokryté vrstvou tuku okrem pliec a zadnej časti, ktoré tuk nepokrýva úplne, vrstva tuku sa nachádza aj v oblasti hrudníka
5 jatočné telo je pokryté hrubou vrstvou tuku, veľká vrstva tuku je aj v oblasti hrudníka

Príloha č. 3 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY

Tabuľka 1

Triedy mäsitosti - profily jatočného tela oviec a vývin hlavných mäsitých častí

Trieda mäsitosti Popis
S plece: extrémne vyklenuté, veľmi široké
chrbát: extrémne vyklenutý, veľmi široký
zadná časť: zdvojené svalstvo, profily extrémne vyklenuté (superkonvexné)
E plece: výrazne vyklenuté
chrbát: výrazne vyklenutý, široký
zadná časť: všetky profily veľmi vyklenuté
U plece: vyklenuté
chrbát: vyklenutý, široký až k plecu
zadná časť: takmer vyklenuté profily
R plece: dobre vyvinuté
chrbát: dobre vyvinutý, ale zužuje sa k plecu
zadná časť: takmer rovné profily
O plece: mierne vyvinuté až ploché
chrbát: mierne vyvinutý
zadná časť: mierne prehĺbené profily
P plece: ploché s vystupujúcimi kosťami, úzke
chrbát: úzky s vystupujúcimi kosťami
zadná časť: všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené (superkonkávne)

Tabuľka 2

Triedy pretučnenosti - vrstva tuku na povrchu jatočného tela oviec a v hrudnej a brušnej dutine

Trieda pretučnenosti Popis
1 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: žiadne alebo len veľmi malé množstvo tuku medzi rebrami
brušná dutina: žiadna alebo len veľmi malá vrstva tuku na obličkách
2 povrch tela: malá vrstva podkožného tuku pokrýva časť jatočného tela, môže byť menej viditeľná na končatinách
hrudná dutina: medzirebrová svalovina zreteľne viditeľná
brušná dutina: veľmi malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek
3 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je ešte viditeľná
brušná dutina: malá vrstva tuku obaľuje časť alebo celé obličky
4 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je takmer súvislé pokrytá vrstvou tuku
brušná dutina: obličky obalené tukom
5 povrch tela: veľmi výrazná vrstva podkožného tuku, miestami viditeľné ložiská tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je pokrytá vrstvou tuku, tukové ložiská viditeľné na rebrách
brušná dutina: obličky obalené výraznou vrstvou tuku

Príloha č. 4 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

PROTOKOL o klasifikácii jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka

Vzor

Príloha č. 5 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

PROTOKOL o klasifikácii jatočných tiel oviec s jatočnou hmotnosťou do 13 kg vrátane

Vzor

Príloha č. 6 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

PROTOKOL o klasifikácii jatočných tiel oviec s jatočnou hmotnosťou nad 13 kg

Vzor

Príloha č. 7 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

PRIHLÁŠKA na odbornú prípravu klasifikátorov jatočného dobytka

Vzor

Príloha č. 8 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

PRIHLÁŠKA na odobrnú prípravu klasifikátorov jatočných oviec

Vzor

Príloha č. 9 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočného hovädzieho dobytka

Vzor

Príloha č. 10 k vyhláške č. 682/2002 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočných oviec

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

2) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.