Oznámenie č. 683/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002 do14.11.2005
Zrušený 496/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 18/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. januára 2004.

683

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

výnos z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko.

Výnosom sa upravujú podrobnosti o podmienkach uplatňovania opatrení na organizovanie trhu s mliekom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.