Čiastka č. 10/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 29.01.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde 01.02.2000
26/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie 01.02.2000
27/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o spolupráci pri príprave a realizácii modernizácie železničných tratí
28/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov