Oznámenie č. 27/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o spolupráci pri príprave a realizácii modernizácie železničných tratí

Čiastka 10/2000
Platnosť od 29.01.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. decembra 1999 na základe článku 8 ods. 1.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o spolupráci pri príprave a realizácii modernizácie železničných tratí.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. decembra 1999 na základe článku 8 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.