Vyhláška č. 26/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie

(v znení č. 107/2001 Z. z.)

Čiastka 10/2000
Platnosť od 29.01.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. januára 2000

o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 a 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní ustanovuje:


§ 1

(1) Obsahom odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov správcovskej spoločnosti zodpovedných za odborné činnosti1) (ďalej len „skúška") je preverenie znalostí žiadateľa o

a) právnych predpisoch upravujúcich kolektívne investovanie a obchodovanie s cennými papiermi,

b) právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti a na vydávanie dlhopisov,

c) právnych predpisoch upravujúcich zdaňovanie v oblasti cenných papierov,

d) teórii portfólia,

e) slovenskom finančnom trhu,

f) najvýznamnejších zahraničných finančných trhoch.

(2) Skúška má písomnú a ústnu časť.

§ 2

(1) V kalendárnom roku sa skúška koná najmenej raz. Termín konania skúšky sa vyhlasuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, a to najmenej 60 dní vopred.

(2) Odbornú skúšku zabezpečuje Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) alebo úradom poverená právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky").

(3) Písomná prihláška na skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo, adresu jeho trvalého pobytu a adresu zamestnávateľa, sa podáva organizátorovi skúšky najneskôr štyri týždne pred termínom skúšky. Prílohou písomnej prihlášky je doklad o skončenom vysokoškolskom vzdelaní, doklad o vykonávaní odbornej činnosti v oblasti finančného trhu a doklad o zaplatení úhrady za vykonanie skúšky.

§ 3

(1) Organizátor skúšky pozve žiadateľa na skúšku, ak podal písomnú prihlášku a zaplatil úhradu za vykonanie skúšky.

(2) Za vykonanie skúšky sa platí úhrada 9 000 Sk.

§ 4

Skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má predsedu, podpredsedu a ďalších päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda úradu.

§ 5

(1) Výsledok skúšky skúšobná komisia písomne oznámi žiadateľovi do desiatich dní od skončenia skúšky.

(2) O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia do desiatich dní od skončenia skúšky protokol, ktorý odovzdá úradu.

§ 6

V roku 2000 sa termín konania skúšky vyhlasuje najmenej 30 dní vopred a písomná prihláška na skúšku sa podáva organizátorovi skúšky najneskôr desať dní pred termínom skúšky.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.