Oznámenie č. 28/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2000
Platnosť od 29.01.2000 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2000. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

28

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 26. januára 2000 č. R-1/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zvyšujú maximálne ceny vodného a stočného pre domácnosti, elektrickej energie pre domácnosti, podnikateľov a iné subjekty, plynu pre domácnosti, poštových výkonov, vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a pravidelnej autobusovej dopravy osôb.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.