25

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. januára 2000

o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Spôsob určenia hodnoty akcie prijatej na obchodovanie na burze cenných papierov

(1) Na určenie hodnoty akcie, s ktorou sa obchoduje na burze cenných papierov,1) sa použije jej záverečný kurz, ktorý burza cenných papierov vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota akcie určuje; to platí aj v prípade, že sa s akciou obchoduje na verejnom trhu organizovanom organizátorom verejného trhu v súlade s osobitným zákonom.2)

(2) Ak nemožno určiť hodnotu akcie podľa odseku 1, použije sa hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

§ 2

Spôsob určenia hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu

Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu sa použije cena podielového listu podľa § 30 ods. 3 zákona platná v deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu určuje. Ak nebola k tomuto dňu cena podielového listu uverejnená, použije sa cena podielového listu uverejnená naposledy.

§ 3

Spôsob určenia hodnoty dlhopisu, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov

(1) Na určenie hodnoty dlhopisu sa použije záverečný kurz dlhopisu vyhlásený tuzemskou burzou cenných papierov zvýšený o alikvotný úrokový výnos v deň, ku ktorému sa určenie hodnoty dlhopisu vykonáva.

(2) Ak nemožno určiť hodnotu dlhopisu podľa odseku 1, použije sa hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

§ 4

Spôsob určenia hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

Na určenie hodnoty štátnej pokladničnej poukážky sa použije hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

§ 5

Spôsob určenia hodnoty dočasného listu

Na určenie hodnoty dočasného listu sa použije spôsob určenia hodnoty podľa § 1.

§ 6

Spôsob určenia hodnoty cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, sa použije postup podľa § 1 až 5 s tým, že sa použije záverečný kurz cenného papiera, ktorý organizátor zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota cenného papiera určuje, alebo kurz, ktorý pre tento deň uverejnil niektorý zo všeobecne uznávaných informačných systémov uverejňujúcich oficiálne kurzy cenných papierov. Správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom určí informačný systém, ktorým uverejnený kurz bude používať pri určení hodnoty cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi.

(2) Ak nemožno určiť hodnotu cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, podľa odseku 1, použije sa hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

(3) Hodnota cenného papiera vydaného tuzemským emitentom, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, sa môže určiť podľa odseku 1 iba v prípade, ak v príslušný deň nebol kurz zverejnený burzou cenných papierov.

(4) Hodnota cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, sa prepočíta na tuzemskú menu s použitím kurzu príslušnej cudzej meny vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu určenia jeho hodnoty.

(5) Pri mene, pre ktorú Národná banka Slovenska nevyhlasuje kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene, sa použije prepočet prostredníctvom kurzu amerického dolára uverejneného centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto mena zákonným platidlom.

§ 7

Spoločné ustanovenie

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, na určenie hodnoty cenného papiera, s ktorým sa neobchoduje alebo sa prestalo obchodovať na burze cenných papierov, na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi alebo na verejnom trhu organizovanom organizátorom verejného trhu v súlade s osobitným zákonom,2) sa použije hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

(2) Na určenie hodnoty cenného papiera vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, alebo ktorý je v likvidácii, sa použije hodnota, ktorú určila správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

(3) Správcovská spoločnosť pri určení hodnoty cenného papiera na základe dohody s depozitárom postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby takto určená hodnota zodpovedala cene, ktorú možno v prípade predaja cenných papierov dosiahnuť.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

2) § 99f zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona č. 331/2000 Z. z.