Čiastka č. 87/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 05.12.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
260/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 01.01.1996
261/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom informačnom systéme 01.01.1996
262/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z. 05.12.1995
263/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
r1/c87/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z.