Vyhláška č. 262/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995
Účinnosť od 05.12.1995

OBSAH

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 11. októbra 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 29a ods. 4 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 226/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 sa slová „presahujúce šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „trvajúce najmenej tri mesiace“.

2. V § 13 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) pri štúdiu v zahraničí na dobu päťnásobku doby trvania štúdia, najviac na dobu 10 rokov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Sitek v. r.