261

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. novembra 1995

o štátnom informačnom systéme

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Zákon upravuje podmienky na utváranie a prevádzkovanie štátneho informačného systému, ako aj práva a povinnosti orgánov pôsobiacich v oblasti štátneho informačného systému.

§ 2

Štátny informačný systém

(1) Štátny informačný systém je sústava informácií a informačných činností, ktoré slúžia na plnenie úloh štátu. Informácie a informačné činnosti tvoria súčasť štátneho informačného systému, ak sa na ne použijú prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“). Informácie a informačné činnosti zabezpečujú orgány pôsobiace v oblasti štátneho informačného systému.

(2) Štátny informačný systém sa člení na časti. Časťou štátneho informačného systému je informačný systém v pôsobnosti ústredného štátneho orgánu (§ 4 ods. 2). Časťou štátneho informačného systému môže byť aj jeho funkčná časť zabezpečujúca jednu alebo viac informačných činností.

§ 3

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumejú

a) prevádzkovateľmi častí štátneho informačného systému (ďalej len „prevádzkovateľ“) ústredné štátne orgány (§ 4 ods. 2), miestne orgány štátnej správy a obce, ktoré zodpovedajú za vykonávanie informačných činností v rozsahu vymedzenej pôsobnosti,

b) prevádzkovaním štátneho informačného systému alebo jeho častí vykonávanie jednej alebo viacerých informačných činností,

c) informačnými činnosťami získavanie alebo zhromažďovanie, spracúvanie, uschovávanie, prenos a poskytovanie informácií uložených na hmotných nosičoch reprodukovateľných technickými prostriedkami,

d) štandardami úpravy výkonu informačných činností metodika tvorby a prevádzkovania štátneho informačného systému alebo jeho častí a vybrané technické normy.

§ 4

Orgány pôsobiace v oblasti štátneho informačného systému

(1) Zásadné úlohy v oblasti štátneho informačného systému (§ 5 a 6) plní Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a Rada vlády Slovenskej republiky pre informatiku (ďalej len „rada“).

(2) Ďalšie úlohy v oblasti štátneho informačného systému plnia ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „ústredný štátny orgán“), miestne orgány štátnej správy a obce.

§ 5

Úrad

(1) Úrad na úseku štátneho informačného systému okrem úloh uvedených v § 7

a) koordinuje budovanie štátneho informačného systému,

b) vypracúva v spolupráci s ostatnými ústrednými štátnymi orgánmi koncepciu štátneho informačného systému a po prerokovaní v rade ju predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v dvojročných intervaloch,

c) vypracúva a po prerokovaní v rade schvaľuje a uskutočňuje projekty častí štátneho informačného systému (ďalej len „projekt“) medzirezortného charakteru, ktoré nie sú v pôsobnosti žiadneho ústredného štátneho orgánu,

d) v súčinnosti s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a po prerokovaní v rade vydáva a vyhlasuje štandardy (§ 10 a § 20 ods. 2) pre štátny informačný systém,

e) utvára v spolupráci s ostatnými ústrednými štátnymi orgánmi systém obsahujúci informácie o častiach štátneho informačného systému z hľadiska obsahového, technologického a organizačného (metainformačný systém) a zabezpečuje jeho prevádzkovanie.

(2) Úrad v rozsahu úloh podľa odseku 1 sa zúčastňuje na príprave a plnení medzinárodných zmlúv.

§ 6

Rada

(1) Rada je odborným poradným orgánom vlády pre štátny informačný systém a ďalšie úlohy informatiky.

(2) Rada na úseku štátneho informačného systému prerokúva

a) koncepciu štátneho informačného systému a koncepcie jeho častí,

b) projekty medzirezortného charakteru,

c) návrh štandardov pre štátny informačný systém.

(3) Rada neprerokúva koncepcie a projekty tých častí štátneho informačného systému, ktoré sa dotýkajú obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ani koncepcie a projekty tých častí štátneho informačného systému, ktoré majú utajovaný charakter.1)

(4) Predsedu rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu vlády. Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu rady.

(5) Za členov rady sa vymenúvajú odborníci z oblasti informatiky zo všetkých ústredných štátnych orgánov, miestnych orgánov štátnej správy, obcí a ďalší odborníci.

(6) Zloženie rady a spôsob jej rokovania upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 7

Ústredné štátne orgány

(1) Ústredné štátne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti

a) vypracúvajú koncepcie častí štátneho informačného systému a predkladajú ich na prerokovanie rade,

b) zodpovedajú za uskutočňovanie koncepcie častí štátneho informačného systému,

c) vypracúvajú, schvaľujú a uskutočňujú projekty častí štátneho informačného systému,

d) vypracúvajú projekty častí štátneho informačného systému medzirezortného charakteru a po prerokovaní v rade ich uskutočňujú.

(2) Ústredné štátne orgány pri príprave štandardov pre štátny informačný systém spolupracujú s úradom a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

§ 8

Miestne orgány štátnej správy a obce

Miestne orgány štátnej správy a obce zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti 2) za uskutočňovanie koncepcie častí štátneho informačného systému.

§ 9

Podmienky utvárania a prevádzkovania štátneho informačného systému

Štátny informačný systém sa utvára a prevádzkuje za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 10 a nasl.), ak osobitný zákon neustanovuje inak.

§ 10

Štandardy

(1) Pri utváraní a prevádzkovaní štátneho informačného systému sú prevádzkovatelia povinní zabezpečovať uplatňovanie štandardov.

(2) Štandardy sa vypracúvajú na základe medzinárodných technických noriem a metodík, ako aj slovenských technických noriem.

(3) V oblasti obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu sa štandardy nevydávajú.

§ 11

Projekty

(1) Utváranie častí štátneho informačného systému a jednotlivé zmeny častí štátneho informačného systému sa uskutočňujú podľa schválených projektov.

(2) Projekty schvaľuje ústredný štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí problematika riešená projektom. Projekty, ktoré majú medzirezortný charakter a nepatria do pôsobnosti žiadneho ústredného štátneho orgánu, schvaľuje úrad po prerokovaní v rade.

§ 12

Získavanie údajov

(1) Údaje od právnických osôb alebo od fyzických osôb pre štátny informačný systém možno získať na základe zákona, ktorý ustanovuje rozsah, spôsob a podmienky získavania údajov;3) inak možno údaje od právnických osôb alebo od fyzických osôb získať len s ich súhlasom.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť údaje pre štátny informačný systém úplne, správne, pravdivo a včas.

Poskytnutie informácií

§ 13

(1) Prevádzkovatelia sú povinní poskytnúť informácie zo štátneho informačného systému každému, kto o to požiada, ak tomu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy.4)

(2) Prevádzkovatelia sú povinní na požiadanie prevádzkovateľa inej časti štátneho informačného systému poskytnúť tomuto prevádzkovateľovi získané údaje, ktoré potrebuje na svoju činnosť.

§ 14

(1) Prevádzkovatelia poskytujú bezplatne informácie

a) Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde,

b) ďalším štátnym orgánom, a to v dohodnutých lehotách, periodicite a rozsahu potrebných na ich činnosť.

(2) Iným subjektom, ako sú uvedené v odseku 1, prevádzkovatelia poskytujú informácie bezplatne, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný právny predpis.5)

(3) Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú prevádzkovatelia oprávnení poskytnúť informácie za dohodnutú cenu.6)

§ 15

Poverenie

(1) Ak štátny orgán poverí plnením úloh častí štátneho informačného systému právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu7) alebo zmluvne iné právnické osoby, alebo fyzické osoby, tie sú povinné dodržiavať tento zákon.

(2) Právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 1 môžu poskytnúť informácie zo štátneho informačného systému tretím osobám iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Zodpovednosť prevádzkovateľov

§ 16

Prevádzkovatelia zodpovedajú za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytovaných údajov.

§ 17

(1) Prevádzkovatelia zodpovedajú za ochranu údajov pred odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím.

(2) Ochranu údajov v štátnom informačnom systéme, ktoré sa týkajú právnických osôb alebo fyzických osôb, upravujú osobitné zákony.8)

§ 18

Sankcie

(1) Úrad môže uložiť pokutu do 1 000 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorý

a) pri utváraní a prevádzkovaní štátneho informačného systému nezabezpečí uplatnenie štandardov (§ 10),

b) utvorí časť štátneho informačného systému bez schváleného projektu alebo v rozpore so schváleným projektom (§ 11),

c) získava údaje od právnických osôb alebo od fyzických osôb v rozpore s týmto zákonom (§ 12),

d) neposkytne informácie zo štátneho informačného systému alebo ich poskytne v rozpore s týmto zákonom (§ 13).

(2) Úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá

a) neposkytne údaje pre štátny informačný systém alebo ich poskytne v rozpore s týmto zákonom (§ 12 ods. 2),

b) poskytne informácie zo štátneho informačného systému tretím osobám bez písomného súhlasu prevádzkovateľa (§ 15 ods. 2).

(3) Pokutu podľa odsekov 1 alebo 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(4) Na konanie pri ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9)

(5) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Uložením pokuty nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.

§ 19

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovatelia už utvorených častí štátneho informačného systému zabezpečia uplatnenie štandardov (§ 10) do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 20

Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Úrad po prerokovaní v rade vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví náležitosti projektu a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

(2) Úrad vyhlasuje štandardy ako výnos v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


§ 21

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb.
§ 69 a 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.

2) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva, § 18 a 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.

4) Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov, § 8 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti, § 37 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.

5) Napríklad § 39 a 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, § 14 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6) Napríklad § 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

7) § 27 až 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

8) Napríklad zákon č. 256/1992 Zb., § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.

9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).