Oznámenie č. 263/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 8.

263

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 1995 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky

na zabezpečenie prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

sa dohodli takto:

Článok 1

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu základnej služby, náhradnej služby, ďalšej služby, služby vojakov z povolania a vojenských cvičení vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde), vojakov z povolania pridelených právnickým osobám na funkcie pre plnenie úloh obranného charakteru a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v čase od 1. októbra 1949 do 31. decembra 1992 prešli dňom 1. januára 1993 na Slovenskú republiku a Českú republiku podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorý mala k 31. decembru 1992.

Článok 2

Orgánmi príslušnými na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby podľa článku 1 tejto dohody sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

v Českej republike – Ministerstvo obrany Českej republiky.

Článok 3

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Českej republiky si navzájom vysporiadajú práva za platby, ktoré vznikli z prechodu práv a povinností podľa článku 1 tejto dohody, a ktoré boli vynaložené za obdobie od 1. januára 1993 jedným ministerstvom napriek tomu, že mali byť podľa článku 2 tejto dohody vysporiadané druhým ministerstvom.

2. Nároky podľa odseku 1 musia byť uplatnené písomne najneskôr do 6 mesiacov od podpísania tejto dohody.

Článok 4

Orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Českej republiky môžu upraviť dohodou nevyhnutné podrobnosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody.

Článok 5

Táto dohoda sa nevzťahuje na prechod práv a povinností u osôb uvedených v článku 1 tejto dohody, ktoré po 31. decembri 1992 bez prerušenia vykonávali vojenskú činnú službu v Armáde Slovenskej republiky alebo Armáde Českej republiky alebo študovali vo vojenských školách.

Článok 6

Spory, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto dohody, budú riešené neodkladne vzájomným rokovaním na úrovni ministra obrany Slovenskej republiky a ministra obrany Českej republiky.

Článok 7

Touto dohodou nie sú dotknuté záväzky z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú Slovenská republika a Česká republika viazané.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu.

Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Ak bude táto dohoda vypovedaná, zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce z jej ustanovení, ktoré boli uplatnené po dobu jej platnosti.

Dané v Prahe dňa 26. októbra 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a jazyku českom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Sitek v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Vilém Holáň v. r.