Čiastka č. 26/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 13.04.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany 01.05.1995
67/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
68/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
69/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami
70/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami
71/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík