Opatrenie č. 68/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995 do30.06.2002

68

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 10. apríla 1995

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „42 Sk“ nahrádza sumou „44 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „67 Sk“ nahrádza sumou „70 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „105 Sk“ nahrádza sumou „109 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „42 Sk“ nahrádza sumou „44 Sk“.

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.