Oznámenie č. 71/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995 do31.12.2002
Zrušený 696/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 213/2001 Z. z. a nadobudli záväznosť 20. júna 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 521/2002 Z. z...

71

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 3. marca 1995 č. 3 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík.

Týmto opatrením sa ustanovujú jednotné pravidlá správneho vykazovania a oceňovania pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk, ktoré zohľadňujú riziká strát v nich obsiahnuté.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 4/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.