Oznámenie č. 67/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 30. septembra 1994, na základe článku 17.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 30. septembra 1994, na základe článku 17.

Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci, podpísaná v Prahe 10. apríla 1978 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 130/1979 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúce z priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín a príbuznosti ich jazykov a kultúr,

vedené snahou o lepšie vzájomné spoznávanie kultúrneho a historického dedičstva národov,

presvedčené, že v duchu týchto cieľov má rozvoj spolupráce v oblasti školstva, vedy a kultúry mimoriadny význam,

rozhodnuté realizovať dohody Záverečného aktu Konferencie o spolupráci a bezpečnosti v Európe a Parížskej charty pre Novú Európu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva, vedy a kultúry v súlade s princípmi obsiahnutými v tejto dohode.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny v oblasti školstva a vedy, vytvárať vhodné podmienky na kontakty medzi strednými a vysokými školami, ako aj medzi ďalšími vzdelávacími a vedeckými inštitúciami na základe priamych dohôd medzi nimi.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať výučbu jazyka druhej zmluvnej strany na vysokých školách a na iných vzdelávacích a vedeckých inštitúciách.

Článok 4

Zmluvné strany posúdia uzatvorenie Dohody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, diplomov a vysvedčení, vedeckých hodností a titulov, vydávaných a udeľovaných strednými a vysokými školami, ako aj vedeckými inštitúciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a zapojenie škôl do medzinárodných a bilaterálnych vzdelávacích projektov a programov na základe osobitných dohôd.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied a Bulharskou akadémiou vied na základe priamych dohôd podpísaných medzi nimi.

Článok 7

Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať pri vytváraní priaznivých podmienok na výučbu materinského jazyka a rozvoj kultúrnej svojbytnosti občanov slovenského pôvodu v Bulharskej republike a občanov bulharského pôvodu v Slovenskej republike.

Článok 8

Zmluvné strany, vychádzajúc z historických vzťahov a blízkosti svojich národov a ich kultúr, budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry a umenia.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať činnosť Slovenského inštitútu v Sofii a Bulharského kultúrneho strediska v Bratislave na základe podpísanej medzivládnej Dohody o kultúrnych inštitútoch.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri vydavateľskej činnosti a prekladoch diel do jazyka druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Zmluvné strany si budú pomáhať pri výskumnej práci v kultúrnych a vedeckých inštitúciách, v knižniciach, archívoch a v múzeách. Na tento cieľ zabezpečia voľný prístup k materiálom o histórii druhej zmluvnej strany, ich fotokopírovanie, fotografovanie a mikrofilmovanie v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať voľnú výmenu informácií o politickom, verejnom a kultúrnom živote v každej z nich a garantovať ich objektívnosť.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi inštitúciami a tlačovými agentúrami na základe priamych dohôd medzi nimi.

Článok 14

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti ochrany autorských práv na základe osobitnej dohody.

Článok 15

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu, výmenu informácií o práci s mládežou a výmeny v oblasti mládeže. Prípravu foriem, obsahu a podmienok spolupráce zabezpečia príslušné orgány obidvoch zmluvných strán zodpovedné za túto oblasť.

Zmluvné strany budú podporovať priame kontakty medzi mládežníckymi organizáciami a asociáciami.

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti telesnej výchovy a športu. Formy, obsah a podmienky tejto spolupráce zabezpečia príslušné orgány obidvoch zmluvných strán zodpovedné za túto oblasť.

Článok 17

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Platnosť dohody sa bude automaticky predlžovať na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí platnosť vo vzťahu k zmluvným stranám Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci, podpísaná v Prahe 10. apríla 1978.

Dané v Bratislave 21. júla 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Luben Berov v. r.