Oznámenie č. 70/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995 do22.07.1996
Zrušený 217/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

70

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 17. februára 1995 č. 2, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami.

Týmto opatrením sa ustanovujú podmienky predaja slovenskej meny devízovým cudzozemcom a spätného nákupu tejto meny od nich inými osobami než bankami.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 4/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.