Čiastka č. 39/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydávaní a použití investičných kupónov 13.06.1994
135/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia 13.06.1994
136/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb. 01.07.1994
137/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie
138/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992
139/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
140/1994 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 01.01.1995
141/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
142/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa