Oznámenie č. 138/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 23. augusta 1993 na základe článku 8 ods. 1.

138

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. augusta 1993 bola v Bratislave a 23. augusta 1993 v Prahe podpísaná Zmluva medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992.

Zmluva nadobudla platnosť 23. augusta 1993 na základe článku 8 ods. 1.

ZMLUVA

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992 (ďalej len „Dohoda“)

Čl. 1

Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. 2 až 7 tejto zmluvy, súvisiace so spoločným prevzatím bezpodmienečnej a neodvolateľnej záruky, ktorá je súčasťou Dohody.

Čl. 2

V prípade realizácie záruky v súvislosti s nesplnením záväzkov vyplývajúcich z Dohody jedným zo solidárnych ručiteľov sa neplatiaci solidárny ručiteľ (ďalej len „dlžník“) zaväzuje uhradiť solidárnemu ručiteľovi, ktorý splatil väčšiu časť záväzku, ako vyplýva z Dohody (ďalej len „veriteľ“), sumu špecifikovanú v čl. 3 (ďalej len „dlžná suma“).

Čl. 3

Špecifikáciou dlžnej sumy podľa čl. 2 sa rozumie

a) výška záväzku, ktorý vznikol z realizácie záruky za druhého solidárneho ručiteľa (ďalej len „záväzok“),

b) poplatok za využitie záruky

– fixný poplatok vo výške 1 % z výšky záväzku,

– úrok 12,5 % p. a. zo záväzku pomerne za každý kalendárny deň odo dňa úhrady záväzku veriteľom do dňa jeho splatenia veriteľovi.

Čl. 4

Dlžná suma sa uhradí v mene alebo menách, v ktorých sa vykonala úhrada záväzku do zahraničia.

Čl. 5

V prípade, že dlžník nemá k dispozícii meny uvedené v čl. 4, zaplatí v termíne podľa čl. 6 svojou národnou menou prevedenou v prospech veriteľa podľa Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Čl. 6

Dlžná suma sa uhradí najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla.

Čl. 7

V prípade nesplnenia úhrady v termíne podľa čl. 6 dlžník poskytne veriteľovi ako protihodnotu svojho záväzku vyplývajúceho z nezaplatenia dlžnej sumy nehnuteľnosti, prevedie na neho pohľadávku, prepíše akcie alebo inou formou vyrovná dlžnú sumu; pritom o výbere protihodnoty rozhodne veriteľ. Uvedený spôsob zabezpečenia musí dlžník akceptovať do okamihu úhrady do zahraničia.

Čl. 8

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

2. Zmluva zostáva v platnosti do doby splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z Dohody a z tejto zmluvy.

Čl. 9

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

2. Poverení zástupcovia zmluvných strán súhlasne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich priania a slobodnej vôle a po prečítaní ju ako správnu potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave 10. augusta 1993

Za Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

V Prahe 23. augusta 1993

Za Ministerstvo financií Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.