Nariadenie vlády č. 134/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydávaní a použití investičných kupónov

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Účinnosť od 08.06.2000 do31.12.2015
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2015 Z. z. vložil do zákona č. 92/1991 Zb. nový § 48a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 134/1994 Z. z..

134

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. mája 1994

o vydávaní a použití investičných kupónov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Kupónová knižka

§ 1

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva kupónové knižky. Kupónovú knižku tvorí registračná karta I, registračná karta II a kupónové listy. Kupónové listy sú označené evidenčným číslom kupónovej knižky.

(2) Kupónová knižka sa stáva investičným kupónom v ten deň, keď je zaregistrovaná v prospech majiteľa.1)

§ 2

Registračná karta I a registračná karta II obsahujú údaje najmä o

a) nadobúdacej cene investičného kupónu,

b) mene, priezvisku, titule, rodnom čísle majiteľa investičného kupónu, o jeho trvalom pobyte, podpise a dátume tohto podpisu,

c) čísle registračného miesta,2) podpise pracovníka registračného miesta a o dátume registrácie investičného kupónu,

d) dátume emisie investičných kupónov, ktorým je prvý deň časového obdobia, v ktorom je možné vykonať registráciu kupónovej knižky,

e) dobe platnosti investičného kupónu.

§ 3

(1) Kupónová knižka ďalej obsahuje kupónové listy v tomto zložení:

a) dva kupónové listy, každý na objednávku za 1 x 1 000 investičných bodov,

b) dva kupónové listy, každý na objednávku za 2 x 500 investičných bodov,

c) štyri kupónové listy, každý na objednávku za 5 x 200 investičných bodov,

d) šesť kupónových listov, každý na objednávku za 5 x 100 investičných bodov.

(2) Každý kupónový list má tri diely označené písmenami A, B, C, z ktorých je každý označený poradovým číslom kupónového listu. Diely B a C sú oddeliteľné.

§ 4

(1) Kupónovú knižku si môže kúpiť každá fyzická osoba za nadobúdaciu cenu 50 Sk.

(2) Nadobúdacia cena investičného kupónu je 1 000 Sk, pre občanov narodených v roku 1934 a pred týmto rokom je nadobúdacia cena investičného kupónu 700 Sk. Táto cena sa platí pri registrácii kupónovej knižky príslušnou kupónovou známkou, ktorá sa nalepí na registračnú kartu II. Kupónová známka má rozmery 23 mm x 30 mm; je na nej zobrazený štátny znak Slovenskej republiky a označenie nadobúdacej ceny 1 000 Sk alebo 700 Sk.

(3) Príjem z predaja kupónových knižiek a kupónových známok je príjmom osobitného účtu ministerstva. Príjmy osobitného účtu možno použiť na krytie tých výdavkov štátu, ktoré súvisia s prevodom majetku na iné osoby a s nadobudnutím cenných papierov podľa štvrtej časti zákona a na krytie výdavkov podľa tohto nariadenia. Čistý výnos z predaja kupónov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.3)

§ 5

(1) Registrácia kupónových knižiek sa vykonáva v registračných miestach zriadených ministerstvom. Príslušný pracovník registračného miesta overí na základe občianskeho preukazu, iného dokladu, ktorý ho nahrádza, alebo úradne overeného písomného splnomocnenia, či majiteľ kupónovej knižky predloženej na registráciu spĺňa podmienky ustanovené v § 24 ods. 1 zákona a či údaje uvedené na registračných kartách I a II sú zhodné a zodpovedajú skutočnosti. Ak sú podmienky na registráciu splnené a údaje uvedené na registračných kartách I a II sa zhodujú a zodpovedajú skutočnosti, príslušný pracovník registračného miesta vykoná registráciu kupónovej knižky.

(2) Príslušný pracovník registračného miesta označí registračné karty I a II svojím podpisom, vyznačí na nich dátum registrácie investičného kupónu a označí ich registračnou pečiatkou. Na registračnej karte II sa registračnou pečiatkou pretlačí nalepená kupónová známka, ktorá sa potom znehodnotí predierovaním. Na registračnej pečiatke je vyznačené číslo registračného miesta a dátum emisie investičných kupónov.

(3) Registráciou podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie aj registrácia vykonaná na náhradnej registračnej karte.4) Registrácia kupónovej knižky sa vykoná v dodatočne určenej lehote na základe predloženej zaregistrovanej náhradnej registračnej karty. Na takúto registráciu sa už kupónová známka nevyžaduje.

§ 6

Príslušný pracovník registračného miesta oddelí z kupónovej knižky registračnú kartu I a pošle ju bez zbytočného odkladu do centrálnej evidencie ministerstva.

§ 7

(1) Ak sa v prospech jedného občana zaregistrovalo viac kupónových knižiek, prípadne registračných kariet, ministerstvo v rámci svojich rozhodovacích právomocí rozhodne,5) ktorá registrácia je prvá. Len prvá registrácia je platná; tým nie je dotknuté ustanovenie § 14. Registrácia je neplatná, ak nie je vykonaná v lehote určenej ministerstvom.6)

(2) V prípadoch neplatnej registrácie sa nadobúdacia cena investičného kupónu a nadobúdacia cena kupónovej knižky nevrátia.

(3) Majiteľ investičného kupónu môže v lehote do skončenia príslušnej privatizačnej vlny požiadať registračné miesto, v ktorom bola jeho kupónová knižka zaregistrovaná, o zmenu tohto registračného miesta.

Privatizačná vlna a privatizačné kolá


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Majiteľ investičného kupónu môže požiadať v registračnom mieste, v ktorom je zaregistrovaná jeho predchádzajúca kupónová knižka, o registráciu novej kupónovej knižky v prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia investičného kupónu alebo ak sú spotrebované kupónové listy a nie sú uplatnené práva podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona.

(2) Za registráciu novej kupónovej knižky podľa odseku 1 uhradí žiadateľ 500 Sk pred vykonaním registrácie peňažnou poukážkou na osobitný účet ministerstva (§ 4 ods. 3). Takouto registráciou sa nárok podľa § 24 ods. 2 zákona nezvyšuje.

(3) Odo dňa, v ktorom sa vykonala registrácia novej kupónovej knižky podľa odsekov 1 a 2, je možné uplatňovať nárok podľa § 24 ods. 2 zákona alebo jeho zostávajúcu časť len na kupónových listoch tejto novo zaregistrovanej kupónovej knižky.

§ 15

(1) Informácie, ktoré je ministerstvo povinné zverejňovať sa zverejňujú prostredníctvom registračných miest a podateľní, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

(2) Na poskytovanie informácií majiteľom investičných kupónov a na vybavovanie ich žiadostí je príslušné registračné miesto, v ktorom má majiteľ investičného kupónu zaregistrovanú kupónovú knižku.

§ 16

Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto nariadenia podľa nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 69/1992 Zb. sa spravujú doterajšími predpismi.

§ 17

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 69/1992 Zb.

§ 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 zákona.

2) § 22 ods. 3 zákona.

3) § 23 ods. 3 zákona.

4) § 22 ods. 4 zákona.

5) § 26 ods. 1 písm. a) zákona.

6) § 22 ods. 3 a 4 zákona.

7) § 45 až 49 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

8) § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok).Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.

9) § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka.

10) § 24 ods. 3 zákona.