Vyhláška č. 136/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb.

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do30.06.2000
Účinnosť od 01.07.1994 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

z 31. mája 1994,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok, v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb.

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 a § 22 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 40/1988 Zb., sa mení takto:

1. V § 31 ods. 3 znie:

(3) Jednorazová sadzba za zriadenie telefónnej účastníckej stanice je splatná ku dňu jej zriadenia.“.

2. V § 35 ods. 1 znie:

(1) Správa prevedie telefónne účastníctvo na občana alebo na organizáciu, ktorá je oprávneným užívateľom miestností, v ktorých je telefónna účastnícka stanica umiestnená, ak nejde o dočasný pobyt alebo dočasné sídlo mimo miesta trvalého pobytu alebo sídla.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Mikuláš Dzurinda v. r.