Čiastka č. 66/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) 01.01.1994
264/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry 01.01.1994
265/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb. 17.11.1993
266/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska 17.11.1993
267/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe