Čiastka č. 61/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov 01.11.1993
238/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov 01.11.1993
239/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok 01.11.1993
240/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti 01.11.1993
241/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 01.01.1994
242/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd 01.11.1993
243/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti 01.11.1993
244/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov 01.11.1993
245/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť, 01.11.1993