Čiastka č. 81/1992 Zb.

Vydaná dňa: 24.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
396/1992 Zb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 08.08.1992
397/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii 24.07.1992
398/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb. 01.08.1992
399/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program 24.07.1992
400/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 24.07.1992
401/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
402/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení
r1/c81/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb