Čiastka č. 46/1992 Zb.

Vydaná dňa: 21.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 21.05.1992
p1/c46/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků 21.05.1992
p2/c46/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov 01.05.1992
p3/c46/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
p4/c46/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk a opatrenia o pravidlách likvidity bánk