Čiastka č. 19/1992 Zb.

Vydaná dňa: 17.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
72/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 01.05.1992
73/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov 17.03.1992
74/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 17.03.1992
75/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho 17.03.1992
76/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva 17.03.1992
r1/c19/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby