Čiastka č. 133/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
645/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 01.01.1993
646/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií
647/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
648/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov
p1/c133/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa ustanovuje postup prevodu podvojného účtovníctva z roka 1992 do roka 1993
r1/c133/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby v Občianskom súdnom poriadku
p2/c133/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991