Čiastka č. 11/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov 31.01.1992
49/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov 31.01.1992
50/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole 31.01.1992
51/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami 01.02.1992
p1/c11/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991