Čiastka č. 59/1991 Zb.

Vydaná dňa: 13.08.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
320/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
321/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám 13.08.1991
322/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku
323/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o Ceste česko-slovensko-poľského priateľstva a pohraničných úsekoch riek Dunajca a Popradu
p2/c59/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 13.08.1991