Čiastka č. 64/1990 Zb.

Vydaná dňa: 20.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
376/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov 20.09.1990
377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 24.11.1990
378/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií 01.01.1991
379/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám 20.09.1990
380/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt 20.09.1990
381/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích 20.09.1990
p1/c64/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
p2/c64/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
p3/c64/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
p4/c64/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike