Nariadenie vlády č. 379/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990
Účinnosť od 20.09.1990

379

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 31. srpna 1990

o poskytování dotací soukromým školám

Vláda České republiky nařizuje podle § 57a odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


§ 1

(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) se poskytuje soukromým školám,1) které jsou rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a u soukromých středních zdravotnických škol rozhodnutím ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) zařazeny do sítě škol.

(2) Dotace se poskytuje na základě žádosti ředitele soukromé školy předložené ministerstvu do 15. června pro následující školní rok.

§ 2

(1) Dotace se poskytuje na úhradu neinvestičních nákladů.

(2) Ministerstvo stanoví výši dotace procentním podílem z průměrných neinvestičních nákladů na jednoho žáka připadajících na srovnatelný druh a typ ostatních škol.2)

(3) Rozhodnutí o velikosti procentního podílu dotace pro následující školní rok sdělí ministerstvo soukromým školám do 31. července.

§ 3

(1) Soukromým školám se poskytuje v průběhu školního roku záloha na dotaci k 31. lednu běžného školního roku.

(2) Výše zálohy se stanoví procentním podílem z ukazatele očekávané skutečnosti neinvestičních nákladů ve srovnatelném druhu a typu ostatních škol v minulém kalendářním roce násobeného počtem žáků k 31. prosinci.

(3) Zúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti běžného školního roku předloží ředitel soukromé školy ministerstvu do 31. srpna kalendářního roku.

§ 4

(1) Soukromé školy jsou povinny vytvořit ministerstvu podmínky pro kontrolu hospodaření s dotací.

(2) V případě zjištění závažných nedostatků v použití dotace je ministerstvo oprávněno ji snížit, popřípadě odejmout.

§ 5

Ředitel soukromé školy předloží požadavek na dotaci podle § 1 tohoto nařízení pro školní rok 1990/91 do 15. září 1990 a ministerstvo sdělí rozhodnutí podle § 2 odst. 3 do 31. října 1990.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

2) § 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb.