Uznesenie č. p3/c64/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 20. septembra 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov, zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 30. augusta 1990 o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku.

Dubček v. r.