381

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 14. září 1990

o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích:


§ 1

Vytváření a vyhlašování volebních okrsků

(1) Místní, městské a obvodní národní výbory (dále jen „místní národní výbor“) vytvářejí volební okrsky k zajištění podmínek pro plynulý a rychlý průběh hlasování.

(2) Volební okrsek se vytvoří při zachování přirozených územních a stavebních celků tak, aby zahrnoval zpravidla nejvíce 1000 voličů.1) Nejnižší počet voličů ve volebním okrsku určí místní národní výbor podle místních podmínek. Volební okrsky s větším počtem voličů než 1000, nejvíce však s 1100 voliči, lez vytvořit pouze výjimečně se zřetelem na charakter zástavby obce nebo jejích částí.

(3) Volební okrsky v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi.

(4) Místní národní výbor vyhlásí bezodkladně po stanovení volebních okrsků2) způsobem v místě obvyklým jejich seznam obsahující územní vymezení okrsků.

§ 2

Vytváření volebních obvodů

(1) Volební obvody lze vytvářet pouze tak, aby zahrnovaly celé volební okrsky.

(2) Volební obvody se vytvářejí s ohledem na zachování přirozených územních a stavebních celků, na charakter osídlení a na místní zvyklosti. Volební obvody do obvodních (místních) zastupitelstev v hlavním městě Praze, ve městech Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem a v dalších městech se zvláštním statutem3) se vytváří v zásadě tak, aby je bylo možno bez rozdělení zahrnout do volebních obvodů pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy nebo do zastupitelstev uvedených měst.

(3) Volební obvody se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem 1.

(4) Není-li hranice volebního obvodu totožná s hranicí obce nebo její částí, vymezí se volební obvod podle charakteristických útvarů, zejména železničních tratí, vodních toků, sídlišť, ulic a domovních čísel.

§ 3

Sestavování seznamů voličů

(1) Pro sestavování seznamů voličů využije místní národní výbor jako podklad seznamy voličů z voleb konaných v červnu 1990 do zákonodárných sborů. Tyto podklady aktualizuje na základě vlastní evidence obyvatel, místního šetření a výsledků eventuálního námitkového řízení.

(2) Místní národní výbor informuje občany o místech vyložení seznamu voličů zejména vývěskami, místním rozhlasem a místním tiskem.

(3) Místní národní výbor uzavře doplněné a upřesněné seznamy voličů nejpozději 12 hodin před začátkem hlasování. Předseda místního národního výboru nebo jím pověřená osoba seznamy voličů podepíše a uvede, jaký je celkový počet zapsaných voličů a kdy byl seznam uzavřen.

(4) Místní národní výbor předá seznamy voličů předsedům nebo jimi pověřeným členům okrskových volebních komisí nejpozději 2 hodiny před začátkem hlasování.

(5) Dostaví-li se v den voleb do volební místnosti volič, který nebyl zapsán do seznamu voličů, a prokáže-li občanským (osobním) průkazem své právo v okrsku volit, zapíše ho okrsková volební komise do seznamu voličů dodatečně.

§ 4

Zajišťování a vybavování volebních místností

(1) Místní národní výbor zajistí pro každý volební okrsek volební místnost a její vybavení.

(2) Na budově, v níž je volební místnost, se vyvěsí vlajky České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a umístí se nápis „Volební místnost“. U vchodu do volební místnosti se vyznačí, pro který volební okrsek je určena.

(3) V budově, v níž je volební místnost, se na viditelném místě vyvěsí hlasovací lístek označený nápisem „Vzor“.

(4) Ve volební místnosti je státní vlajka České republiky a velký státní znak České republiky.

(5) Ve volební místnosti musí být

a) oddělené prostory pro úpravu hlasovacích lístků, jejichž počet určila okrsková volební komise; v těchto prostorách jsou stolky, popřípadě police a kancelářské potřeby pro úpravu hlasovacích lístků,

b) volební schránka a přenosná volební schránka; přenosná volební schránka se použije pro hlasování voličů, kteří se ze závažných zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti,

c) seznamy voličů a potřebné tiskopisy pro zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování,

d) dostatečné množství hlasovacích lístků a obálek opatřených otiskem razítka místního národního výboru a podpisem předsedy nebo pověřeného člena okrskové volební komise,

e) stoly a kancelářské potřeby pro práci okrskové volební komise.

§ 5

Zabezpečení tisku hlasovacích lístků

Místní národní výbor zajišťuje tisk hlasovacích lístků prostřednictvím okresního národního výboru zpravidla v určených tiskárnách, které sdělí národním výborům ministerstvo vnitra České republiky.

§ 6

Úschova hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů

(1) Příslušný obecní úřad4) uschová odděleně hlasovací lístky a obálky použité a nepoužité do 31. prosince 1990; poté se mohou hlasovací lístky a použité obálky zničit.

(2) Seznamy voličů sestavené k volbám do zastupitelstev v obcích se uschovají u příslušných obecních úřadů4) k využití pro případné dodatečné nebo nové provedení voleb; s ostatními volebními dokumenty se naloží podle zvláštního předpisu.5)


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Hradílek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

2) § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 368/1990 Sb.

3) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

5) Instrukce ministerstva vnitra ČSR č. 12/1987 V. v. ČSR NV o spisové službě u národních výborů.