Čiastka č. 52/1990 Zb.

Vydaná dňa: 15.08.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl 15.08.1990
327/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike
328/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí
r1/c52/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb