Vyhláška č. 326/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990 do31.03.2006
Účinnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.

326

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

z 18. júla 1990

o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl (ďalej len „študent“) v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorí

a) sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,

b) nie sú občanmi Slovenskej republiky, ale majú povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

§ 2

Druhy štipendií

Študentom sa poskytuje

a) sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,

b) štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTIPENDIÁ ZO ŠTÁTNYCH ZDROJOV

§ 5

Sociálne štipendium

(1) Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

(2) Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku školského roku. Ak žiada študent sociálne štipendium počas školského roku, poskytne sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal.

(3) Študentovi sa poskytuje sociálne štipendium najviac 11 mesiacov v školskom roku.

§ 6

Skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky sociálneho štipendia

(1) Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považujú

a) príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2) po odpočítaní

1. poistného na zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

2. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

3. sumy na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom prác podľa osobitného predpisu,3)

4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)

b) štipendiá s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho, sociálneho a športového štipendia študenta.

(2) Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,5) sa za príjmy na účely tejto vyhlášky považujú

a) príjmy poskytované formou dávok

1. nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného,

2. dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom,6)

3. z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

b) príjmy prijaté v rámci plnenia vyživovacej povinnosti,7)

c) štátne dávky upravené osobitnými predpismi8) s výnimkou prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti,9)

d) sociálne dávky a dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,10)

e) plnenie poskytované v cudzej mene vojakom ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10a)

f) valutová časť platu zamestnancov zahraničnej služby.

(3) V prípade straty11) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

(4) Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považuje aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí; to platí aj na peňažné plnenie, ktoré má obdobný účel ako príjem uvedený v odseku 2 písm. a) až c).

(5) Za príjem sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje

a) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok žiakom podľa osobitného predpisu,12)

b) zárobok nezaopatrených detí13) za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,

c) príjem študenta, ktorý nepresahuje sumu 3700 Sk mesačne.

(6) Od príjmu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 4 sa odpočítava

a) výživné a príspevok na výživu platené iným osobám, ku ktorým má spoločne posudzovaná osoba vyživovaciu povinnosť,

b) úhrada za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom alebo jej časť, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo jej časť za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.

(7) Príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pripadajúceho na spoločne posudzované osoby v čase posudzovania nároku na sociálne štipendium za podmienky, že od toho času nenastala trvalá zmena príjmu2) niektorej zo spoločne posudzovaných osôb. Takto vypočítaný príjem sa zaokrúhľuje na desiatky korún smerom nadol.

(8) Ak nastala trvalá zmena príjmu niektorej zo spoločne posudzovaných osôb v priebehu kalendárneho roka, berie sa za základ príjem od mesiaca, v ktorom zmena príjmu nastala.

(9) Do okruhu spoločne posudzovaných osôb na účely zisťovania príjmu patrí

a) študent a jeho rodičia, ak sa príjem zisťuje u rodičov bezdetného osamelého študenta alebo bezdetného ženatého študenta, ktorého manžel nie je zárobkovo činný,

b) študent, jeho manžel, ktorý je zárobkovo činný, a ich nezaopatrené dieťa, ak sa príjem zisťuje u manžela študenta,

c) študent, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa a ktorého manžel nie je zárobkovo činný, osamelý študent s nezaopatreným dieťaťom, obojstranne osirelý študent a študent, ktorý poberá príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, ak príjem študenta presahuje sumu 3700 Sk mesačne.

(10) Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb, ak

a) sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,

b) je ženatý (vydatá) a má nezaopatrené dieťa,

c) je obojstranne osirelý,

d) obaja rodičia sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,

e) obaja rodičia sú nezamestnaní a sú vedení v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

f) bol pred dosiahnutím plnoletosti zverený rozhodnutím príslušného orgánu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

g) jeden z rodičov je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku manželky, dôchodku za výsluhu rokov a neposkytuje sa mu plnenie podľa osobitného predpisu14) a nemá pravidelný príjem a druhý je vedený v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

h) je jednostranne osirelý a žijúci rodič je povinný mu prispievať na výživu na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

i) jeden z rodičov je uznaný rozhodnutím príslušného orgánu za invalidného, ale nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

(11) Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 10, započítava sa žiadateľ za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb len raz.

(12) Študent ohlási fakulte, ktorá štipendium poskytuje, do ôsmich dní po uplynutí dňa, v ktorom zmena nastala, všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálneho štipendia alebo na jeho výšku. Ak je zmena v prospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa mesiaca, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 7

Výška sociálneho štipendia

(1) Sociálne štipendium je

pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôbštipendium mesačne
do 2 700 Sk2 000 Sk
nad 2 700 Skdo 3 200 Sk1 500 Sk
nad 3 200 Skdo 3 700 Sk1 000 Sk.

(2) Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa zvyšuje o 500 Sk mesačne študentovi, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(3) Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa znižuje o 200 Sk mesačne študentovi, ktorý študuje v mieste trvalého pobytu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

(1) Priznané štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény) študenta.

(2) Štipendiá sa neposkytujú študentovi

a) v čase prerušenia štúdia,

b) v čase, ktorý sa po prestupe, prerušení štúdia alebo novom prijatí na vysokú školu po zanechaní štúdia kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostal,

c) ktorý už získal vysokoškolské vzdelanie.

(3) Študentovi, ktorý poberá rezortné, krajské alebo podnikové štipendium podľa doterajších právnych predpisov, sa neposkytuje sociálne a rodičovské štipendium.

(4) Pri opakovaní ročníka sa štipendium neposkytuje.

(5) Priznané štipendiá sa poskytnú študentovi posledného ročníka ešte za mesiac, v ktorom uplynul prvý termín určený dekanom fakulty na vykonanie štátnej skúšky;15) ak študent neskončí štúdium v tomto termíne, a povolil sa mu náhradný termín alebo opakovanie štátnej skúšky, poskytujú sa mu štipendiá do 31. augusta školského roku, v ktorom mal štúdium skončiť.

(6) Štipendiá možno poskytnúť študentovi na základe žiadosti, ktorú podáva na fakulte, na ktorej študuje, ak v kritériách pre priznávanie štipendií nie je určené inak. Žiadosť sa podáva spravidla na začiatku školského roka. K žiadosti študent prikladá doklady potrebné na preukázanie skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia.

(7) Ak sa poskytnú štipendiá podľa tejto vyhlášky v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámil zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, neoprávnene prijaté sumy vráti.16)

(8) Študentovi uvedenému v § 1 ods. 2 sa môže poskytnúť v čase jeho pobytu na území Slovenskej republiky v období hlavných prázdnin, z dôvodu konania praxe, pracovnej neschopnosti aj z dôvodu materstva sociálne a rodičovské štipendium za podmienok splnenia príslušných ustanovení vyhlášky pri jednotlivých druhoch štipendia.

(9) Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy akademického senátu fakulty akademický senát vysokej školy.

(10) Za nezaopatrené dieťa sa na účely tejto vyhlášky považuje dieťa podľa osobitného predpisu.13)

§ 12

(1) Štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších právnych predpisov, sa študentom vyplatia za mesiac júl a august 1990 v priznanej výške.

(2) Rezortné, krajské a podnikové štipendiá a príspevky poskytované na základe doteraz uzavretých osobitných dohôd medzi organizáciou a študentom sa poskytujú v súlade s týmito dohodami naďalej, až do skončenia dňa ich účinnosti, ak sa organizácia a študent nedohodnú inak.

(3) Sociálne štipendiá podľa tejto vyhlášky sa študentom vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.

(4) Sociálne štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom doplatia za mesiac marec 2002 v mesiaci apríl 2002 v priznanej výške.

(5) Rodičovské štipendium, ktoré bolo priznané podľa doterajších predpisov, sa študentke matke a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom naposledy vyplatí za mesiac marec 2002 v priznanej výške.

(6) Konkurzné, mimoriadne a športové štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom naposledy vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.


§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

L. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 6 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

2) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

7) Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.§ 145e, 145h a 145i zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

10) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

10a) § 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.

11) § 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

12) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

13) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

14) Napríklad § 214 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 205 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

16) § 451, 452 a 458 Občianskeho zákonníka.

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.