Čiastka č. 2/1986 Zb.

Vydaná dňa: 17.02.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988 17.02.1986
7/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 27.02.1986
8/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 04.03.1986
9/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. 01.03.1986