Čiastka č. 16/1979 Zb.

Vydaná dňa: 19.07.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov 01.08.1979
77/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné 01.08.1979
79/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.08.1979
80/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy 01.08.1979
81/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.08.1979