Čiastka č. 3/1978 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka 27.01.1978
12/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti 01.03.1978
13/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
14/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov 31.01.1978