Čiastka č. 11/1974 Zb.

Vydaná dňa: 04.07.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1974 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou 04.07.1974
67/1974 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974
68/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch 01.08.1974
69/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti 01.09.1974