Čiastka č. 5/1951 Zb.

Vydaná dňa: 15.02.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby 15.02.1951
7/1951 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií 15.02.1951
8/1951 Zb. Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze 15.02.1951
9/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií 15.02.1951
10/1951 Zb. Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948 02.03.1951