Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-253
Platnosť od 19.09.2020
Účinnosť od 19.09.2020
Aktuálne znenie 19.09.2020

253

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2020,

ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.


§ 2

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.